စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး(၁)ဦးရှေ့တွင် ( ၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၂၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ နံနက် ( ၁ဝ : ၀၀ ) နာရီအချိန် ချိန်းဆိုသော ( ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ) စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်အမှုစာရင်း
2 ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး(၁)ဦးရှေ့တွင် ( ၈-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၁၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ နံနက် ( ၁ဝ : ၀၀ ) နာရီအချိန် ချိန်းဆိုသော ( ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ) စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်အမှုစာရင်း
3 ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး(၁)ဦးရှေ့တွင် ( ၁၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၁၇-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ နံနက် ( ၁ဝ : ၀၀ ) နာရီအချိန် ချိန်းဆိုသော ( ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ) စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်အမှုစာရင်း
4 ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး(၁)ဦးရှေ့တွင် ( ၈-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၁၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ နံနက် ( ၁ဝ : ၀၀ ) နာရီအချိန် ချိန်းဆိုသော ( ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ) စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်အမှုစာရင်း
5 ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး(၁)ဦးရှေ့တွင် ( ၁၁-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၁၅-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ နံနက် ( ၁ဝ : ၀၀ ) နာရီအချိန် ချိန်းဆိုသော ( ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ) စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်အမှုစာရင်း
6 ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး(၁)ဦးရှေ့တွင် ( ၁၁-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၁၅-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ နံနက် ( ၁ဝ : ၀၀ ) နာရီအချိန် ချိန်းဆိုသော ( ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ) စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်အမှုစာရင်း
7 (၃-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၇-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာစီရင်ချက်ချမှတ်မည့်အမှုစာရင်း
8 (၅- ၄-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၉-၄-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာစီရင်ချက်ချမှတ်မည့်အမှုစာရင်း
9 (၂၅-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၉-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာစီရင်ချက်ချမှတ်မည့်အမှုစာရင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ