ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ


တရားစီရင်ရေး ကြီးကြပ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို Zoom application ကို အသုံးပြု၍ Online Virtual Meeting စနစ်ဖြင့် ကျင်းပ